fotos stalling 002.jpg

Contactgegevens

Caravanstalling Raalte
Heinoseweg 1A
8101 RA Raalte

Tel: 0572-357699
Mob: 06-23341790 
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

fotos stalling 009.jpg

Huurvoorwaarden

 • De prijs wordt vastgesteld aan de hand van de totale lengte en de breedte van het gestalde, inclusief dissel. opgegeven maten worden gecontroleerd. Bij afwijking geldt de door caravanstalling Raalte gemeten maat. 

 • Voor campers, boten, vouwwagens, caravans en overige objecten op wielen geldt een verschillend tarief.

 • Voor het ophalen/brengen geldt: Meerdere malen ophalen en brengen hier berekenen wij geen extra toeslag voor. 

 • Caravanstalling Raalte behoudt zich het recht voor de prijs jaarlijks aan te passen naar het prijsindex-cijfer van het CBS.

 • Voordat het te stallen object in de stalling wordt geplaatst dient u de gasflessen, brandgevaarlijke materialen en vochtaantrekkers uit de caravan te verwijderen.

 • De stallingovereenkomst wordt, indien niet anders afgesproken, aangegaan voor een jaar. 

 • Het stallingjaar vangt aan op 1 Oktober en eindigt op 30 September. 

 • Wanneer u het gestalde komt ophalen, dient u dit minimaal 2 dagen van tevoren te melden. Dit geldt ook voor het terugbrengen van het gestalde. 

 • Stalling geschiedt geheel op eigen risico. 

 • Na de stalling is het niet mogelijk de stallingruimte te betreden. 

 • Dit geldt ook wanneer u de spullen naar de caravan wilt brengen of uit de caravan wil verwijderen.
   
 • Het gestalde object van de huurder kan te allen tijde door de verhuurder worden verplaatst.

 • Het gestalde object mag niet door de huurder verplaatst worden.

 • Openingstijden: Op telefonische afspraak.

 • De stallingovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Wanneer er geen expliciete opzegging plaats vindt, wordt de stallingovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen stallingperiode. 

 • Wanneer de stallingovereenkomst door de eigenaar van het te stallen object voor de afloop van het stallingjaar wordt opgezegd, wordt het teveel gefactureerde bedrag niet gerestitueerd, met uitzondering van het volgende artikel. 

 • Indien van overheidswege bezwaar wordt gemaakt tegen de stalling van het gestalde object in gemelde loods ofwel op gemelde buitenplaats, dan zal de overeenkomst van rechtswege zijn ontbonden en is de huurder verplicht zijn gestalde object binnen 14 dagen na aanzegging door de verhuurder te verwijderen. In dat geval heeft de huurder recht op teruggave van het door hem betaalde bedrag met inachtneming van de reeds genoten stallingperiode. 

 • Door het ondertekenen van het contract en/of betaling van de factuur komt tussen Caravanstalling Raalte en de eigenaar van het te stallen object een stallingovereenkomst tot stand. De huurder verklaart hiermee tevens akkoord te gaan met de stallingvoorwaarden. 

 • het is niet toegestaan in de stalling of op het buitenterrein verkoopacties te ondernemen. 

 

Schade, Aansprakelijkheid en verzekering

 • De stallinggebruiker dient zelf het gestalde voldoende te verzekeren en water af te tappen; door stallinghouder niet te verzekeren risico's, zoals onder andere schade door vallend glas, vorstschade etc. kunnen nooit aan de stallinghouder worden toegerekend. Stallinggebruiker kan stallinghouder niet aansprakelijk stellen voor diefstal.

 • Indien stallinghouder op enig punt aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld. 

 • Stallinghouder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan als gevolg van door of namens stallingebruiker niet, onjuiste danwel onvolledige verstrekte gegevens. 

 • Stallinghouder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aardig ook, ontstaan door de producteigenschappen van het gestalde. 

 • Stallinghouder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aardig ook, ontstaan door weersomstandigheden zoals vorst, storm, blikseminslag, heftige regenval, hagel en sneeuwval. 

 • Stallinghouder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aardig ook, ontstaan door brand, oorlog, vandalisme, molest of buiten komend onheil. 

 • Stallinghouder is uitsluitend aansprakelijk voor directe door hem verwijtbaar veroorzaakte schade. 

 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
  - De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  -het is niet toegestaan in de stalling of op het buitenterrein verkoopacties te ondernemen.
  -Objecten die op verzoek van huurder buiten de stallingruimte zijn gebracht om te worden opgehaald staan daar voor eigen risico van de huurder.
  - De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van stallinghouder aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan stallinghouder toegerekend kunnen worden; 
  - Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de stallinggebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.